Історія

Історія кафедри автоматизації виробничих процесів

Науковий напрямок з автоматизації виробничих процесів в Центральноукраїнському національному технічному університеті бере свій початок із 1969 року, коли при кафедрі загальної електротехніки було відкрито секцію «Автоматизації виробничих процесів», яку очолив кандидат технічних наук, доцент Г.Р. Носов (на той час ректор Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування).

У 1972 році наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти України від 23.06.1972 р. за № 473 була створена кафедра “Автоматизації виробничих процесів”, на чолі з к.т.н., доцентом Весніним Юрієм Григоровичем. До професорсько-викладацького складу входили доценти, кандидати технічних наук – Носов Г.Р., Кондратець В.О., Середа Л.І.; старші викладачі – Пащенко В.Ф., Дяченко В.Г., Журавленко Б.Г.; асистенти – Поярков В.О., Анісімов М.В., які доклали багато зусиль до створення навчально-лабораторної, наукової та методичної бази кафедри.

З початком підготовки фахівців з автоматизації сільськогосподарського виробництва (спеціальність 1515 «Автоматиція с/г виробництва») у 1977 році кафедра автоматизації виробничих процесів, яку очолював з 1976 по 1978 роки в цей час доцент, к.т.н. Кондратець В.О., стає випускаючою. Ряди викладачів повнюють кандидати технічних наук – Сидоренко В.В., Сакало Л.Г., Ващенко Б.І., Денисенко П.І.; викладач Буйнов В.В.; наукові співробітники – Коровайченко Ю.М. та Давидов Г.М., завідувач лабораторіями Жосан С.С. та ряд навчальних майстрів. На той час здійснювалася інтенсивна робота по створенню нових спеціальних лабораторій та методичного забезпечення по підготовці майбутніх інженерів за новим напрямком, щойно відкритим у країні. Практично усі викладачі проходили перепідготовку у провідних вищих навчальних закладах СРСР.

На кафедрі інтенсивно нарощувався обсяг наукових досліджень. Сформувалося чотири напрямки:

  • автоматизація технологічних процесів машинобудівного виробництва;
  • автоматизація технологічних процесів у тваринництві;
  • автоматизація виробничих процесів у рослинництві;
  • автоматизація технологічних процесів переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

Визначальним для розвитку кадрового та науковго потенціалу кафедри став період з 1979 по 1997 роки, коли на її чолі став академік Міжнародної Інженерної академії, заслужений діяч науки і техніки України, проф., д. т. н., відмінник освіти України (1992 р.) – Носов Григорій Романович, який зробив значний внесок у вітчизняну наукову школу із автоматизації виробничих процесів у сільськогосподарському виробництві. У цей період побачили світ такі його праці, як «Высокочастотный контроль в горном деле» (1972), «Автоматизация процессов доения на животноводческих комплексах» (1985), «Электропривод и автоматические системы технологических установок для животноводства и птицеводства» (1993), «Введение в микропроцессорную технику» (1995). Під керівництвом Носова Г.Р. захищено 5 докторських та 27 кандидатських дисертацій, створена наукова школа автоматичного контролю технологічних процесів сільськогосподарського виробництва. В зазначений період підвищили свій науково-педагогічний рівень та захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук співробітники кафедри – Пащенко В. Ф., Каліч В. М., Горьовий І. М., Віхрова Л. Г., Баранюк О. Ф. Працюючи на кафедрі, захистив докторську дисертацію Сидоренко В.В. Професорські звання отримали доценти кафедри – Кондратець В.О. і Пащенко В.Ф.

У 1980 році при кафедрі рішенням Ради Міністрів України створюється проблемна науково-дослідна лабораторія /ПНДЛ/ автоматизації виробничих процесів в молочному тваринництві, основним завданням якої була розробка теоретичних основ і створення автоматизованих систем управління доїнням і нормованого годування на фермах великої рогатої худоби. Частина тематики HДР кафедpи здійснювалася згідно з pеспубліканськими науково-технічними пpогpамами. Так, деpжавною пpогpамою виpобництва на підпpиємствах деpжави технологічних комплексів, машин та устаткування для сільськогосподарської, хаpчової та пеpеpобної пpомисловості, пpомисловості будівельних матеpіалів, затвеpдженою Кабінетом Міністpів Укpаїни, на колектив проблемної лабораторії було покладено виконання завдання "Розpобка автоматизованого ваговиміpювального комплексу для зважування тваpин в pусі", науковим керівником якого був проф. Пащенко В.Ф. Республіканською пpогpамою "Пpодовольство-95" – завдання по "Розpобці зоотехнічних вимог, обґрунтуванню паpаметpів та виготовленню зpазка пpистpою для автоматизації пpоцесу доїння та запуску коpів у доїльному залі" (наукові керівники – доценти, кандидати технічних наук – Каліч В.М. та Веpсаль В.О.). В межах досліджень проблемної науково-дослідної лабораторії було розроблено та впроваджено: систему управління доїнням, автоматизований пост годування тварин, автоматизований ваговимірювальний комплекс для зважування тварин в русі, пристрій автоматизованого управління зважуванням мобільних засобів доставки вантажів (кормів), автоматизований пристрій обліку продуктивності дійного стада, пристрій ідентифікації параметрів транспортних засобів в технологічних процесах, пристрій автоматичного вимірювання температури молока, автоматичний пристрій ідентифікації великої рогатої худоби. Провідну роль у досягненні даних результатів відіграли такі вчені: Кондратець В.О., кандидат технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки (1992р.), академік Академії інженерних наук України (1991р.), академік Транспортної Академії України (1992р.), академік Аерокосмічної Академії України (1993р.), кандидати технічних наук, доценти Ващенко Б.І., Горьовий І. М., Єрмолаєв Ю.О., Середа Л. І. Викладачі кафедри Горьовий І.М., Сакало Л.І. та Воробєйчик В.Я. зробили значний внесок у розробку вітчизняних систем автоматики для мобільних сільськогосподарських машин. У співдружності з Дніпропетровським комбайновим заводом ім. Ворошилова, Тернопільським комбайновим заводом, Кіровоградським заводом “Червона Зірка” розроблені автомати водіння по рядках рослин, системи контролю втрат за коренезбиральними машинами, системи контролю роботи посівних машин.

З 1997 по 2003 роки кафедру очолює кандидат технічних наук, професор, відмінник освіти України (1996) Пащенко В.Ф, який з 1970 року в університеті пройшов шлях від асистента до професора. За його участю у складі авторського колективу з Кондратцем В.О., Крючковою Л.П., Єрмолаєвим Ю.О. та ін., розроблено систему ідентифікації тварин для АСК ТП молочних ферм. Результати даних досліджень використано при розробці конкурсного проекту “Агроноосфера-2000”, визнаного переможцем Всесоюзного конкурсу, проведеного ДКНТ СРСР у 1998 році. На той час у співдружності з кафедрою сільськогосподарського машинобудування під керівництвом к.т.н., доцента Єрмолаєва Ю.О. і за участю доцента Середи Л.І., викладача Дяченко В.Г. та професора Сисоліна П.В. проводилась робота по створенню автоматизованих стендів по випробуванню висіваючих апаратів. На базі цих розробок захистили кандидатські дисертації сім співробітників кафедри: Холявко В.В., Версаль В.О., Крючкова Л.П., Ткаченко Р.П., Татаров А.В., Буйнов В.В., Шалімов В.О.

Натхненною творчою працею к.т.н., професора Пащенка В.Ф. у 1998 році відкрито новий науковий напрямок по кафедрі – енергозбереження за рахунок використання відновлювальних джерел енергії. Це дало змогу підготувати до захисту кандидатських дисертацій трьох молодих вчених: Джуму А., Жесана Р.В., Плєшкова С.П.

У період з 2003 року по теперешній час кафедра автоматизації виробничих процесів бере активну участь не тільки у перебудові навчального процесу з метою наближення до європейських стандартів освіти, але й у розширенні тематики наукових досліджень. Змінюється науковий потенціал, розпочато модернізацію лабораторії систем передачі інформації, електроприводу, робототехніки. Зусиллями колективу кафедри, яку очолює д.т.н., професор Осадчий С.І., розпочаті дослідження у напрямку створення сучасних технологій проектування багатовимірних стохастичних систем стабілізації нестійких об’єктів та комплексних інтелектуальних систем вимірювання у динаміці. Кафедра виконала держбютжетну науково-дослідну роботу: «Стабілізація руху багатовимірних нестійких автономних рухомих об’єктів у стохастичних умовах», отримала грант обласної державної адміністрації для досліджень за темою: «Визначення енергетичних характеристик сонячного випромінювання та вітрових потоків з метою створення автономних систем енергопостачання сільськогосподарських споживачів у Кіровоградському регіоні».

Наукові дослідження проводяться силами професорсько-викладацького складу кафедри АВП, чисельністю близько 40 осіб, середній вік яких складає 41 рік. Докторські дисертації нещодавно захистили професор Осадчий С.І. та професор Кондратець В.О., а працюють над докторськими дисертаціями доц. Версаль В.О. та доц. Зозуля В.А., спрямованими на вирішення складних науково-технічних проблем. Показниками плідної науково-дослідної роботи кафедри за час її існування є підготовка і захист 5 докторських та близько 60 кандидатських дисертацій, отримання більше 100 авторських свідоцтв, публікація 15 підручників, 6 монографій та понад 800 наукових статей і тез доповідей на наукових конференціях.

Матеріально-технічна база

Протягом усього часу існування кафедри відбувається інтенсивна робота усіх співробітників кафедри по створенню нових спеціалізованих лабораторій та розширенню методичного забезпечення з підготовки майбутніх інженерів.

На кафедрі формується сучасна лабораторна база, в створенні якої активну участь беруть інженери та лаборанти кафедри: Блінцов М.В., Могильний В.І., Мальований Ж.І., Шамшур В.І., Шагін А.В., Ржевський В.Г., Малярчук Д.В. на чолі із завідувачем лабораторіями Савченком П.І.

У період з 1979 по 2017 роки для забезпечення навчального процесу на кафедрі створені навчальні лабораторії:


"Електроніка та мікросхемотехніка";
"Технічні засоби автоматики";
"Теорія автоматичного керування";
"Електричні матеріали та монтаж електрообладнання";
"Контрольно-вимірювальні прилади та елементи вимірювання";
"Експлуатація засобів зв'язку";
"Автоматизація технологічних процесів";
"Обчислювальні машини та системи";
"Системи мереж передачі даних";
"Мікропроцесорна техніка".

З 2002 року на кафедрі заснована спеціалізована лабораторія "Робототехніки", обладнана роботами, маніпуляторами та зварювальним роботом STZ. На сьогодні в ній розпочата модернізація систем управління, метою якої є впровадження технічних засобів керування фірми RockWell Automation.

У 2007 році кафедрою АВП у співдружності з кафедрою "Металорізальних верстатів та систем" була створена наукова лабораторія "Статистичної динаміки систем управління" з метою проведення фундаментальних досліджень за темою "Стабілізація руху багатовимірних автономних рухомих об'єктів з довільною динамікою у стохастичних експлуатаційних умовах". В цій лабораторії сконструйований та зібраний перший в Україні дослідний зразок маніпулятора з паралельною кінематикою.

Усі лабораторії кафедри АВП обладнані в основному новими стендами, макетами і приладами та забезпечені методичними вказівками для виконання близько чотирьохсот лабораторних робіт. При підготовці фахівців використовуються спеціалізовані лабораторії та комп’ютерні класи кафедри АВП. Усі студенти мають доступ до сучасних комп'ютеризованих систем не менше як по 1,2 годині на день. За останній період кількість комп’ютерів, що використовуються у навчанні, підвищилася з 12 до 56 новітніх модифікацій. Всі комп’ютери об’єднані загальною університетською мережею і підключені до мережі Internet.

Міжнародні зв'язки

Кафедра АВП активно підтримує програми міжнародного співробітництва нашого університету. Завдяки цим програмам студенти мають можливість продовжити навчання за кордоном, пройти стажування чи практику на передових підприємствах , або просто тимчасово попрацювати в зарубіжних країнах. Завдяки міжнародним контактам наш університет отримує доступ до новітніх технологій та методик як у навчальній , так і в науковій сферах, що сприяє підвищенню рівня фахової підготовки молодих спеціалістів, набуттю ними досвіду міжнародних стосунків, участі в культурних обмінах, удосконаленню володіння іноземними мовами та входженню у світовий науково-освітній простір.

Координує та організовує міжнародну діяльність ЦНТУ Відділ міжнародних зв'язків. За час існування відділу встановлено контакти з численними закордонними організаціями, підписано міжнародні угоди про співпрацю. Географія співпраці на сьогодні включає Росію, Чехію, Польщу, Австрію, Німеччину, Францію, США. Наявні міжнародні програми університету розділено за мовами країн, з якими співпрацює відділ міжнародних зв’язків ЦНТУ: франкомовні, англомовні та німецькомовні.

За цими програмами науковці нашої кафедри стажувались в різних країнах світу, а студенти проходили практику в Англії, Фінляндії, Німеччині та Франції. Для тих, хто бажає в майбутньому відвідати інші країни світу, працюють додаткові курси англійської мови.

 

© 2021 KNTU