Склад кафедри


Дідик Олександр Костянтинович

Завідуючий кафедрою автоматизації виробничих процесів з 2021 р..

Кандидат технічних наук (2007 р.), доцент (2011 р.).

Закінчив Кіровоградський державний технічний університет у 2000 р., магістр з енергетики сільськогосподарського виробництва.

Працює на кафедрі АВП на посадах:
- 2000 рік – аспірант каф. АВП;
- 2001 рік – асистент кафедри АВП;
- 2008 рік – старший викладач кафедри АВП;
- 2009 рік – доцент кафедри АВП.

Сфера наукових інтересів: методи проектування оптимальних систем автоматичного керування процесами сільськогосподарського виробництва.

Автор більше 20 науково-методичних праць, з них 15 статей у фахових виданнях та 2 методичні вказівки.

Профільні дисципліни:

 • "Основи збору, передачі та обробки інформації",
 • "Технології та обладнання комп’ютерних мереж",
 • "Проектування локальних систем і мереж передачі та обробки інформації",
 • "Системи і мережі передачі даних".

Основні наукові праці за останні 5 років:

1. Визначення оптимальних параметрів інтелектуальної комплексної системи оцінювання маси автомобіля при динамічному зважуванні.
2. Визначення моделей динаміки гідротрансмісії зернозбирального комбайну.
3. Разработка способа оптимизации длинны информационного пакета по критерию минимума времени доставки.
4. Синтез оптимальної багатовимірної ситеми стабілізації руху об’єкта зі зворотнім зв’язком по відхиленню та корекцією по збуренню.


Мацуй Анатолій Миколайович

Доктор технічних наук (2022 р.), доцент (2013 р.).

Експерт МОН України (з 2015 р.). Віце-академік Академії технічних наук України (2020 р.). Дійсний член наукової організації "Центр українсько-європейського наукового співробітництва" (2020р.)

Закінчив Кіровоградський національний технічний університет, магістр з систем управління і автоматики (2005 р.).

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування (2010 р.).

Працює на кафедрі АВП з 2005 р. асистентом, з 2011 р. – старшиим викладачем, з 2012 р. - доцентом.

Напрям наукових досліджень: енерго- та ресурсозаощадження і підвищення продуктивності кульового млина по готовому продукту автоматичним керуванням режимів роботи.

Автор більше 100 наукових праць, серед яких 70 опубліковано у фахових виданнях, 11 патенти України, 1 монографія, 4 методичні вказівки.

Профільні дисципліни:

 • "Теорія автоматичного управління",
 • "Математичне моделювання",
 • "Моделювання технологічних процесів",
 • "Нечіткі регулятори систем автоматичного управління",
 • "Сучасні системи автоматичного управління".

Основні наукові праці за останні 5 років:

1. Дослідження умов ідентифікації розрідження пульпи при подрібненні пісків класифікатора / В.О. Кондратець, А.М. Мацуй // Академический вестник.- 2007.- №19.- С. 44-49.
2. Теоретичне дослідження відкритого гідростатичного перетворювача тиску і рівня пульпи / В.О. Кондратець, А.М. Мацуй // Научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов: материалы первой научно-технической конференции молодых ученых и специалистов [«Титан-2008: производство и применение»], (Запорожье, 1-2 октября 2008г.) / Казенное предприятие «Запорожский титано-магниевый комбинат»; ЗНТУ, ЗГИА.- Запорожье, 2008.- С.99-101.
3. Ідентифікація співвідношення руда/вода в процесі подрібнення пісків класифікатора / В.О. Кондратець, А.М. Мацуй // Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2009.- №3.- С. 8-12.
4. Особливості інформаційного забезпечення завиткового живильника як керованого об’єкта / В.О. Кондратець, А.М. Мацуй // Вісник Криворізького технічного університету: зб. наук. праць.- Кривий Ріг: КТУ.- 2011.- Вип.28.- С.200-204.
5. Деклараційний пат. 7741 Україна, МКВ 7 В 03 В 11/00. Спосіб автоматичного контролю розрідження пульпи в млинах, що подрібнюють піски механічних класифікаторів / Кондратець В.О., Мацуй А.М.; заявник та патентовласник Кіровогр. нац. техн. ун-т. - №20041007979; заявл. 01.10.2004; опубл. 15.07.2005, Бюл.№7.
6. Пат. 87374 С2 Україна, МПК G 01 F 23/00. Спосіб вимірювання рівня рідких середовищ з хвильовими коливаннями / Кондратець В.О., Мацуй А.М.; заявник і патентовласник Кіровогр. нац. техн. ун-т.- №200712196; заявл. 05.11.2007; опубл. 10.07.2009, Бюл. №13.
7. Пат. 62133 Україна, МПК’ G01L 7/00. Спосіб вимірювання тиску рідких середовищ з хвильовими коливаннями / В.О. Кондратець (UA), А.М. Мацуй (UA); заявник і патентовласник Кіровогр. держ. техн. ун-т.- № u 201101692; заявл. 14.02.11; опубл. 10.08.11, Бюл.№15.


Осадчий Сергій Іванович

Завідуючий кафедрою автоматизації виробничих процесів (2002-2021). Доктор технічних наук (2013), професор (2012). Відмінник освіти України (2006 р. №76093). Член-кореспондент Транспортної Академії України (2011 р.)

Закінчив у 1979 р. Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю "технічна експлуатація авіаційного обладнання". З 1979 до 2001 року працював на посадах асистента, доцента та декана факультету у Кіровоградській державній льотній академії. На кафедрі АВП працює з вересня 2001 року на посаді доцента, з вересня 2003 виконує обов’язки завідувача кафедри.

Сфера наукових інтересів: експериментально-аналітичні методи створення оптимальних систем автоматичного управління багатовимірними об’єктами, у тому числі нестійкими, при стохастичних впливах.

Автор 115 наукових праць, 8 методичних праць (3 навчальні посібники), 10 патентів та авторських свідоцтв.

Профільні дисципліни:

 • "Теорія інформації",
 • "Основи сучасної теорії управління",
 • "Основи статистичної динаміки систем управління".

Основні наукові праці:

1. Блохин Л.Н., Осадчий С.И. Практика и основные этапы развития технической кибернетики. Проблеми інформатизації та управління. Збірник наукових праць національного авіаційного університету. /Вип. 11/ 2004. – К.: НАУ, 2004.

2. Осадчий С.І., Віхрова Л.Г. , Слюсаренко Т.О. Синтез оптимальної багатовимірної робастної системи стабілізації із зворотнім зв’язком по збуренню. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогоподарських машин: Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник, випуск 34. – Кіровоград, 2004.

3. Осадчий С.И., Дидык А.К. Комплексированное оценивание регулярных сигналов на фоне многомерных стационарных помех. Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону. Математичне забезпечення інтелектуальних систем моделювання. – Вип.3, 2006 – К. : МННЦІТС, 2006.

4. Осадчий С.И., Блохин Л.Н., Безкоровайный Ю.Н.Технология структурной идентификации и последующего синтеза оптимальных систем стабилизации неустойчивых динамических объектов. Проблемы управления и автоматики. Международный научно-технический журнал, №6, 2007 – К.: Институт кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2007.

5. Osadchiy S.I., Blokhin L.N., Bezkorovainyi Yu.N.Technology of Structural Identification and Subsequent Synthesis of Optimal Stabilization Systems of Unstable Dynamic Objects. Journal of Automation and Information Sciences, 39(11) 2007.

6. Осадчий С.І., Блохін Л.М. Оптимальна система стохастичної стабілізації багатовимірного нестійкого безпілотного об’єкта. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Вип.21. – Кіровоград: КНТУ, 2008.

7. Осадчий С.І. Структурна ідентифікація математичної моделі багатовимірного об’єкта з довільною динамікою у складі стійкої замкнутої системи управління при стаціонарних випадкових впливах. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 87 - 2009 „Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України”.

8. Осадчий С.І. Автоматизація динамічного проектування оптимальних багатовимірних робастних систем стохастичної стабілізації Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогоподарських машин: Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник, випуск 40. ч.1. Кіровоград, 2010. С.25-34.

9. Осадчий С.И. Нерекурсивный комбинированный алгоритм факторизации полиномиальных матриц. Научно-технический журнал «Авиационно-космическая техника и технология» №6(63), 2009. – Харьков, ХАИ. – С. 54-59.

10. Осадчий С.І. Технології і алгоритм структурної ідентифікації математичної моделі багатовимірного рухомого об’єкта з довільною динамікою у складі замкненої системи управління. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил.Вип. 4(22) -Харків: 2009. С.98 -101.

11. Осадчий С.І. Стабілізація руху системи рухомих об’єктів в умовах дії векторних стаціонарних випадкових збурень та шумів. Научно-технический журнал «Авиационно-космическая техника и технология» №6(73)-2010. – Харьков, ХАИ. – С. 49-54.

12. Осадчий С.И., Вихрова Л.Г. Структурная идентификация в задаче линеаризации модели динамики продольного глиссирования транца суперкавитационного объекта. Вісник Національного технічного університету „Харківский політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інформатики і моделювання.-Харків: НТУ „ХПІ”, 2001.-№36. с.128-134.


Кондратець Василь Олександрович

Кандидат технічних наук (1971 р.), доктор технічних наук (2015), професор кафедри автоматизації виробничих процесів (1988 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (1992 р.).

Інженер–електромеханік. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут у 1964 р. за спеціальністю "Автоматизація процесів збагачувальних фабрик". З 1965 р. до 1971 р. працює в Науково-дослідному та експериментально-конструкторському інституті автоматизації чорної металургії (м. Дніпропетровськ) на посадах інженера-конструктора, старшого наукового співробітника, керівника наукової групи. У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію «Дослідження та розробка пристрою для вимірювання витрат пульпи в технологічних процесах». У Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування працює з 1971 р. року на посадах старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента (1974 р.), завідувача кафедри автоматизації виробничих процесів, проректора з навчальної роботи. Протягом 1987-1995 рр. – ректор Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування. Нині – професор кафедри автоматизації виробничих процесів. Член спеціалізованої вченої ради КНТУ. Спеціаліст у галузі автоматизації виробничих процесів у промисловості та сільському господарстві.

Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти України нагороджений «Дипломом за досягнення в навчально-виховній і науково-методичній роботі» та присуджена перша премія (1991 р.), обрано дійсним членом-академіком Академії інженерних наук України (1991 р.), Транспортної Академії України (1992 р.), Аерокосмічної Академії України (1993 р.), Постановою Президії Академії наук вищої школи України присуджено нагороду Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки (1994 р.). Нагороджений Почесною Грамотою Мінвузу СРСР (1979 р.), орденом «Знак почета» (1986 р.), ювілейною медаллю «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 р.), присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1992 р.), нагороджений знаком «Відмінник України освіти» (2001 р.), Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України» (2004 р.), знаком «За наукові досягнення» (2006 р.), Почесною Грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2009 р.).

Сфера наукової діяльності: автоматизація процесів збагачення корисних копалин, автоматизація трудомістких процесів аграрного комплексу, автоматизація процесів сільськогосподарського машинобудування.

Автор 231 наукової праці, з яких 32 винаходи, 26 методичних праць, 3 монографії, 9 підручників і навчальних посібників.

Профільні дисципліни:

 • "Теорія автоматичного управління",
 • "Методи оптимізації".

Основні наукові праці:

1.     Автоматизация процессов обогащения руд. – К.: Техніка, 1972.

2.     Автоматика и автоматизация мобильных сельскохозяйственных машин. – К.: Вища школа, 1984.

3.     Автоматизация процессов доения на животноводческих комплексах. – К.: Вища школа, 1985.

4.     Системи керування технологічними та виробничими процесами і проектуванням. – К.: Вища школа, 1993.

5.     Дискретні пристрої автоматики. – Кіровоград: КНТУ, 2004.

6.     Типові пристрої автоматизації технологічних процесів тваринницьких фермерських господарств. – Кіровоград: КНТУ, 2005.

7.     Дослідження умов ідентифікації розрідження пульпи при подрібненні пісків класифікатора / В.О. Кондратець, А.М Мацуй //Академический вестник.– 2007. – № 19. – С. 44-49.

8.     Теоретичне дослідження стохастичної САР розрідження пульпи в кульовому млині з циркулюючим навантаженням / В.О. Кондратець, О.М.Рева, О.М. Сербул // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник.- Кіровоград: КНТУ, 2008.- Вип.38.- С.142-148.

9.     Теоретичне дослідження відкритого гідростатичного перетворювача параметрів рідких середовищ / В.О. Кондратець, А.М Мацуй // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. праць Кіровоградського національного технічного університету.– Кіровоград: КНТУ, 2008.– Вип. 21.- С. 49-54.

10.                      Ідентифікація співвідношення руда/вода в процесі подрібнення пісків класифікатора / В.О. Кондратець, А.М. Мацуй // Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2009.- №3.- С. 8-12.

11.                      Теоретичне дослідження взаємодії первинних перетворювачів завантаження кульового млина рудою з молольними тілами / В.О. Кондратець, М.О. Карчевська // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. праць Кіровоградського національного технічного університету.– Кіровоград: КНТУ, 2010.– Вип. 23.- С. 52-58.

12.                      Теоретичне обґрунтування системи адаптивного керування подрібненням руди кульовими млинами / Кондратець В.О., Карчевська М.О. /Вісник Криворізького технічного університету: зб. наук. праць.- Кривий Ріг: КТУ.- 2011.- Вип.28.- С.196-200.

13.                      Підвищення дозволяючої здатності пристрою ідентифікації потоку насіння в зернових сівалках / Кондратець В.О., Пархоменко Ю.М. /Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Технічні науки. Вип. 117 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України».- Харків: ХНТУСГ, 2011.- С.47-49.

14.                      Пат. 22421 Україна, МПК’ А01С 7/00, G01D 9/00. Пристрій реєстрації та оцінки параметрів висіву / М.Д. Пархоменко, В.О. Кондратець, О.О. Лук’яненко, Ю.М. Пархоменко; заявник і патентовласник Кіровогр. нац. техн. ун-т.- №u200611880; заявл. 13.11.06; опубл. 25.04.07, Бюл.№5.

15.                      Пат. 40465 Україна, МПК’ В03В 11/00, В02С 25/00. Пристрій автоматичної стабілізації розрідження пульпи в млинах з циркулюючим навантаженням / В.О. Кондратець, О.М. Сербул; заявник і патентовласник Кіровогр. держ. техн. ун-т.- №u200813005; заявл. 10.11.08; опубл. 10.04.09, Бюл.№7.

16.                      Пат. 87374 Україна, МПК’ G01F 23/00. Спосіб вимірювання рівня рідких середовищ з хвильовими коливаннями / В.О. Кондратець, А.М. Мацуй; заявник і патентовласник Кіровогр. держ. техн. ун-т.- №а200712196; заявл. 05.11.07; опубл. 10.07.09, Бюл.№13.

17.                      Пат. 45414 Україна, МПК’ В02С 25/00. Спосіб ідентифікації завантаження кульового млина рудою / В.О. Кондратець, М.О. Карчевська; заявник і патентовласник Кіровогр. держ. техн. ун-т.- №u200905505; заявл. 01.06.09; опубл. 10.11.09, Бюл.№21.

18.                      Пат. 52858 Україна, МПК’ В02С 25/00. Спосіб ідентифікації завантаження кульового млина рудою в умовах трифазового руху молольних тіл/ В.О. Кондратець, М.О. Карчевська; заявник і патентовласник Кіровогр. держ. техн. ун-т.- №u201003611; заявл. 29.03.10; опубл. 10.09.10, Бюл.№17.

19.                      Пат. 62052 Україна, МПК’ В02С 25/00. Спосіб автоматичного керування процесом мокрого подрібнення / В.О. Кондратець, М.О. Карчевська; заявник і патентовласник Кіровогр. держ. техн. ун-т.- № u 201100657; заявл. 20.01.11; опубл. 10.08.11, Бюл.№15.

20.                      Пат. 62133 Україна, МПК’ G01L 7/00. Спосіб вимірювання тиску рідких середовищ з хвильовими коливаннями / В.О. Кондратець (UA), А.М. Мацуй (UA); заявник і патентовласник Кіровогр. держ. техн. ун-т.- № u 201101692; заявл. 14.02.11; опубл. 10.08.11, Бюл.№15.


Каліч Віктор Михайлович

Кандидат технічних наук (1985 р.), старший науковий співробітник (1987 р.) , доцент кафедри автоматизації виробничих процесів (1991 р.), професор кафедри автоматизації виробничих процесів (2000 р.).

У 1976 з відзнакою закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства», отримав кваліфікацію «інженера-електрика».

На кафедрі АВП працює з 1976 року на посадах інженера, старшого наукового співробітника, завідувача проблемної науково-дослідної лабораторії, старшого викладача, доцента, професора.

У 1985 році захистив кандидатську дисертацію «Електрична система управління процесом доїння». Вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій з 1995 р.. Член-кореспондент Інженерної академії України (1993 р.). Спеціаліст у галузі автоматизації сільськогосподарського виробництва, створення систем автоматизованого управління технологічними процесами.

Напрям наукової діяльності: підвищення ефективності функціонування автоматизованих систем управління та засобів автоматики в агропромисловому комплексі.

Має 101 наукову та методичну працю, в т.ч. 10 авторських свідоцтв та патентів.

Нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила» (2007). Відмінник освіти України.

Профільні дисципліни:

 • «Основи метрології та електричних вимірювань»,
 • «Контрольно-вимірювальні прилади і електричні вимірювання»,
 • «Елементи та пристрої автоматики і систем управління».

Основні наукові праці за останні 5 років:

1.     Босов Є.П., Жесан Р.В., Каліч В.М. Охорона праці при проектуванні систем автоматизації виробництва. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України.- Кіровоград: КНТУ, 2007-112 с.

2.     Каліч В.М., Босов Є.П., Віхрова М.С. Метрологія і вимірювання. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по контрольно-вимірювальним приладам.Ч.3.Вимірювання неелектричних величин. -Кіровоград: КНТУ, 2010, 36 с.

3.     Віхрова Л.Г., Каліч В.М., Прокопенко Т.О. Математичне і комп’ютерне моделювання розподілу температур в теплиці для створення систем управління. Збірник наукових праць КНТУ //Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. -Кіровоград:-2011.-Вип.24, ч.ІІ.- С.174-180.


Віхрова Лариса Григорівна

Кандидат технічних наук (10.10.1988 р.), доцент (26.12.1991 р.), професор (19.10.2005 р.), Заслужений працівник освіти (2017 р.). Декан факультету автоматики та енергетики.

Інженер – електромеханік. Закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування з відзнакою за спеціальністю "Автоматизація сільськогосподарського виробництва" (1983 р.), аспірантуру Московського державного агроінженерного університету. У 1988 році захистила кандидатську дисертацію «Система електромагнітних пульсаторів на доїльних установках». Із 1983 працює в КІСМі інженером-дослідником, молодшим науковим співробітником, асистентом кафедри обчислювальної техніки та прикладної математики, старшим науковим співробітником, доцентом кафедри металорізальних верстатів та інструментів. З 1.09.1994 р. - доцент кафедри автоматизації виробничих процесів, з 3.07.1996 р. – декан факультету автоматики та енергетики, з 19.10.2005 р. - професор кафедри автоматизації виробничих процесів.

Спеціаліст у галузі автоматизації сільськогосподарського виробництва, систем автоматизованого проектування в машинобудуванні та радіоелектроніці. Сфера наукової діяльності: автоматизація сільськогосподарського виробництва, системи автоматизованого проектування в машинобудуванні та радіоелектроніці. Автор 113 наукових праць, з них - 8 навчальних посібників, 13 авторських свідоцтв та патентів. Підготувала трьох кандидатів технічних наук. Член спеціалізованої вченої ради КНТУ.

Нагороджена Почесною грамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації (1998 р.). Відмінник освіти України (2004 р.).

Профільні дисципліни:

 • "Елементи та пристрої автоматики та систем управління",
 • "Основи інженерного проектування і САПР",
 • "Автоматизоване проектування пристроїв автоматики".

Основні наукові праці:

1.     Рішення задач САПР на персональних комп’ютерах. – К.:УМК ВО, 1991.

2.     Проектування дискретних пристроїв автоматики. – К.: ІСДО, 1993.

3.     Виконавчі пристрої систем автоматики. – Кіровоград: КНТУ, 2004.

4.     Дискретні пристрої автоматики. – Кіровоград: КНТУ, 2004.

5.     Патент України №200501367. Пристрій для регулювання мікроклімату в теплиці.


Зозуля Валерій Анатолійович

Кандидат технічних наук (1999 р.), доцент.

У 1994 р. закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю 2101 -«Автоматика та управління в технічних системах», інженер – системотехнік.

З 1994 по 1995 рр. працював асистентом департаменту автоматики Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, 1995-1997 рр. - аспірант Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів та виробництв», 1997-2000 рр. - асистент кафедри автоматизації виробничих процесів, 2000-2001 рр. - старший викладач кафедри автоматизації виробничих процесів, з 2001 р. до цього часу - доцент кафедри автоматизації виробничих процесів.

Сфера наукових інтересів:
Методика проектування систем управління багатовимірних рухомих об’єктів з механізмом паралельної кінематики:

– методика визначення структури та параметрів системи керування приводами робочого органа верстата на основі механізму паралельної структури;

– алгоритми синтезу оптимальних робастних систем стохастичного управління рухами багатовимірних об’єктів управління;

– алгоритми аналізу точності витримування заданої траєкторії руху робочого органу механізму, увімкненого у комп’ютерно-інтегрованою оптимальну систему керування;

– моделі динаміки робочого органу механізму паралельної структури та збурень, що діють на нього, при використанні у складі: а) верстата для високошвидкісної обробки; б) імітатора рухів середнього літака; в) імітатора рухів суперкавітаційного об’єкта;

– математичне обґрунтування методу визначення дійсних геометричних параметрів за результатами обміру еталонних оправок вимірювальним щупом простої конструкції.

Науково-дослідні роботи:

1. Стабілізація руху багатовимірних нестійких автономних рухомих об'єктів у стохастичних експлуатаційних умовах (держбюджетна тема № 33Б106). Роки виконання 2006-2007, на посаді - старший науковий співробітник.

2. Розробка фізичної моделі верстата на основі механізму паралельної структури з системою керування приводами переміщення робочого органу (держбюджетна тема № 33Б109). Роки виконання 2009-2010, на посаді - старший науковий співробітник.

Автор 27 наукових праць.

Профільні дисципліни:

 • "Комп'ютерне моделювання процесів та систем",
 • "Цифрова обробка сигналів та зображень",
 • "Програмно-технічні комплекси автоматизації в АПК",
 • "Автоматизоване проектування пристроїв автоматики".

Основні наукові праці:

1.     Аналіз методів орієнтації та позиціонування багатокоординатних рухомих об’єктів з механізмом паралельної структури. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград 2011 р. Вип. 24 ч. 2– С.180-186.

2.     Дослідження динамічних характеристик верстата з механізмом паралельної структури. Матеріали XVIII Міжнародної конференції з автоматичного управління „Автоматика /Automatics – 2011”, (м. Львів, 28-30 вересня 2011 р.) Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С.179-180.

3.     Адаптований алгоритм синтезу оптимальної системи стохастичної стабілізації руху багатовимірного об’єкта з довільною динамікою. Матеріали міжнародної наукової конференції: Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту. (м. Євпаторія, 16-20 травня 2011 р.). Том 1. - Херсон: ХНТУ, 2011. – С.445-449.


Жесан Роман Володимирович

Кандидат технічних наук (2002 р.), доктор філософії в технічних науках (Ph. D.) (2003 р.), доцент кафедри автоматизації виробничих процесів (2004 р.).

Дві вищих освіти:
1. Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність 2101 «Автоматика і управління в технічних системах», 1995 р.;
2. Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 7.050201 «Менеджмент організацій», 2004 р.

На кафедрі АВП з 01.09.1998 р. Працював на посадах асистента, старшого викладача. З 2004 р. - доцент кафедри автоматизації виробничих процесів. У 2004-2006 рр. виконував обов’язки заступника декана факультету підготовки та перепідготовки спеціалістів.

Сфера наукових інтересів: відновлювані джерела енергії, енергозбереження та інформаційні технології в системах автоматизації та керування; технології дистанційної освіти.

Автор (співавтор) понад 60 наукових і 9 методичних праць (в т. ч. 1 навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України).

Профільні дисципліни:

 • "Основи комп’ютерної схемотехніки",
 • "Обчислювальна техніка",
 • "Енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії",
 • "Енергетичні засоби у сільському господарстві",
 • "Основи енергоменеджменту в АПК",
 • "Системи обробки і відображення інформації колективного користування",
 • "Охорона праці",
 • "Основи метрології та вимірювань" (лабораторний практикум).

У 2007 р. керував науковим колективом під час виконання дослідницької роботи за грантом обласної державної адміністрації та обласної ради молодим науковцям області на тему «Визначення енергетичних характеристик сонячного випромінювання та вітрових потоків з метою створення автономних систем енергопостачання сільськогосподарських споживачів у Кіровоградському регіоні» (Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації №317-р від 23.05.2007 р.).

У 2006-2007 рр. працював на посаді ст. наук. співр. по держбюджетній темі № 33Б106 «Стабілізація руху багатовимірних нестійких стаціонарних об’єктів у стохастичних експлуатаційних умовах», № 0106U000980. Категорія – фундаментальна. Керівник – к. т. н., доц. Осадчий С. І.

У 2009 р. працював на посаді ст. наук. співр. по держбюджетній темі № 33Б109 «Розробка фізичної моделі верстата на основі механізму паралельної структури з системою керування приводами переміщення робочого органа», № 0109U002107. Категорія – прикладна. Керівник – к. т. н., доц. Осадчий С. І.

Співавтор навчального посібника з грифом МОН України: Босов Є. П., Жесан Р. В., Каліч В. М. Охорона праці при проектуванні систем автоматизації виробництва: Навчальний посібник. / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за напрямами підготовки 6.050201 «Системна інженерія»; 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» заочної, дистанційної форми навчання (лист № 14/18-Г-634 від 25.04.2007 р.). – Кіровоград: КНТУ, 2007. – 112 с.

Основні наукові праці за останні 5 років:

1. Жесан Р. В., Плєшков С. П., Деморецька О. П., Шкабура В. О. Основні проблеми, що виникають при створенні систем автоматизованого енергопостачання з використанням комбінованих геліо-вітрових установок автономного сільськогосподарського споживача. // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету / техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. / Вип. 17. – Кіровоград: КНТУ, 2006. – С. 312-316.
2. Жесан Р. В., Котенко Т. М. Дистанційні курси в структурі організації системи дистанційного навчання у ВНЗ. // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – 2007. – №9 (126). – С. 40-46.
3. Жесан Р. В., Джума А., Джума Л. М. Вплив атмосфери на параметри сонячного випромінювання. // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету / техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. / Вип. 19. – Кіровоград: КНТУ, 2007. – С. 78-81.
4. Голик О. П., Жесан Р. В. Одержання імовірнісних характеристик та законів розподілу швидкості вітру на основі аналізу даних метеоспостережень. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Вип. 8. Том 4. – Мелітополь: ТДАТУ, 2008. – С. 57 66.
5. Осадчий С. І., Жесан Р. В., Босов Є. П., Киянченко О. С. Визначення оптимальних параметрів настроювання регулятора для багатомірної системи автоматичного керування активним вентилюванням зерна. // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету / техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. / Вип. 22. – Кіровоград: КНТУ, 2009. – С. 154-163.
6. Жесан Р. В., Голик О. П. Визначення потужності вітроелектричної установки для автономного енергопостачання за результатами аналізу даних у Кіровоградському регіоні // Відновлювана енергетика. – 2009. – № 2(17). – С. 39-42.
7. Голик О. П., Жесан Р. В. Методика визначення основних показників енергоефективності горизонтально-осьової вітроелектричної установки у складі системи автоматизованого енергопостачання автономного споживача // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. / Вип. 139. – К.: НУБіП, 2009. – С. 190-195.
8. Голик О. П., Жесан Р. В., Волков І. В. Структура автоматизованої системи керування автономним енергопостачанням на основі відновлюваних джерел енергії. [Електронний ресурс] // Науковий електронний журнал «Енергетика і автоматика». – 2010. – №1 (3). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e journals/eia/2010_1/index.htm.
9. Голик О. П., Жесан Р. В., Штепа В. М. Обґрунтування вибору апарату нечіткої логіки з нейромережною адаптацією для керування системою автономного енергопостачання на основі вітро-сонячних установок. // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету / техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. / Вип. 24. Ч. ІІ. – Кіровоград: КНТУ, 2011. – С. 206-213.
10. Голик О. П., Жесан Р. В., Березюк І. А. Автоматизоване керування процесом автономного енергопостачання на основі вітро-сонячних установок та резервної електростанції. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Вип. 117. «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2011. – С. 54-57.


Єніна Ірина Іванівна

Кандидат технічних наук (2002 р.), доцент (2005 р.), Ph.D (Doctor of Philosophy) 2008 р.

Закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва».

З 1997 р. працює асистентом кафедри АВП, з 2002 р. - старший викладач, а з 2003 р. - доцент кафедри автоматизації виробничих процесів.

Сфера наукових інтересів: програмування мікроконтролерних автоматів і мікропроцесорних систем, вивчення мов програмування, розв’язування олімпіадних задач з програмування.

Автор близько 30 наукових та методичних праць, 2 винаходів.

Профільні дисципліни:

 • "Основи наукових досліджень",
 • "Системне програмування",
 • "Проектування та програмування мікропроцесорних систем",
 • "Мікропроцесорні пристрої управління".

Основні публікації:

1. Сучасні технології при виконанні моніторингу вологості грунту.
2. Ідентифікація і класифікація об’єктів по інформації від дистанційного зондування грунту.
3. Системи моніторингу вологості в сільському господарстві.
4. Методика визначення параметрів датчиків для кореляційного методу вимірювання швидкості руху за допомогою системи MATLAB.
5. Безконтактний датчик швидкості руху сільськогосподарських машин.
6. Компенсація впливу зміни електропровідності рідини на перетворювач швидкості в датчику витрат молока.
7. Формування структури інформаційного забезпечення системи підтримки прийняття рішень авіадиспетчера в позаштатних польових ситуаціях.
8. Розробка автоматичної системи корекції норми висіву просапної сівалки на базі безконтактного датчика швидкості руху.
9. Система автоматичного управління загрузки зернозбирального комбайну.
10. Сучасні системи моніторингу вологості грунту в сільському господарстві.

 


Сербул Олександр Миколайович

Кандидат технічних наук (2007 р.), доцент (2011 р.).

У 2002 р. закінчив Кіровоградський державний технічний університет за спеціальністю «Системи управління і автоматики», кваліфікаційний рівень – магістр.

Працює на кафедрі автоматизації виробничих процесів на посадах асистента (2002-2007 рр.), старшого викладача (з 2007 р.), з 2008 р. обіймає посаду доцента кафедри АВП.

Сфера наукових інтересів: автоматизація процесів збагачення залізних руд, пошук шляхів зменшення енергетичних витрат при подрібненні руди.

Автор 31 публікації, з них 29 наукових (в т. ч. 11 у фахових виданнях і 6 патентів) та 2 навчально-методичного характеру.

 

Профільні дисципліни:

 • "Теорія автоматичного керування",
 • "Об'єктно-орієнтовне програмування",
 • "Системний аналіз об'єктів і процесів комп'ютеризації",
 • "Машини та обладнання АПК",
 • "Електричне освітлення та електротехнології в АПК",
 • "Електротехнічні матеріали",
 • "Операційні системи".

Основні наукові праці за останні 5 років:

1. Кондратець В.О., Сидоренко В.В., Сербул О.М. Стендові дослідження системи автоматичної стабілізації витрати води //Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету (техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація). – Вип. 20. – Кіровоград: КНТУ, 2008. – С. 94-100.

2. Кондратець В.О., Рева О.М., Сербул О.М. Теоретичне дослідження стохастичної САР розрідження пульпи в кульовому млині з циркулюючим навантаженням //Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – Вип. 38. – Кіровоград: КНТУ, 2008. – С. 142-148.

3. Кондратець В.О., Сербул О.М. Обґрунтування підходу підвищення точності ідентифікації співвідношення руда/вода в кульових млинах з циркулюючим навантаженням //Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету (техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація). – Вип. 22. – Кіровоград: КНТУ, 2009. – С. 24-28.

4. Кондратець В.О., Сербул О.М. Підвищення точності стохастичної САР розрідження пульпи в млинах з циркулюючим навантаженням фільтруванням сигналів //Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету (техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація). – Вип. 23. – Кіровоград: КНТУ, 2010. – С. 78-84.

5. Дидык А.К., Сербул А.Н. Разработка способа оптимизации длины информационного пакета по критерию минимума времени доставки //Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Вип. 3(25). – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2010. – С. 134-136.


Березюк Ірина Анатоліївна

Кандидат технічних наук (2010 р.), доцент (2013 р.).

Закінчила Кіровоградський державний технічний університет за спеціальністю «Системи управління і автоматики» у 2003.

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування (2010 р.).

Працює на кафедрі АВП з 2003 р. асистентом, з 2011 р. – старший викладач, з 2013 р. – доцент.

Сфера наукових інтересів: проектування оптимальних систем стохастичної стабілізації, ідентифікація складних динамічних об’єктів, моделювання технологічних процесів.

Автор 15 наукових праць, 1 патенту на корисну модель.

Профільні дисципліни:

 • "Теорія інформації",
 • "Цифрова обробка сигналів та зображень",
 • "Статистична динаміка систем управління",
 • "Математичні основи технічних систем",
 • "Сучасна теорія управління".

Основні наукові праці за останні 5 років:

1.     Осадчий С.І. Cинтез системи стохастичної стабілізації потужності різання на деревообробному верстаті / С.І. Осадчий, І.А Шаповалова // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. праць Кіровоград. нац. техн. ун-ту – 2007. - Вип. 19. - С. 135 – 140.

2.     Осадчий С.І. Підвищення енергетичної ефективності обробки деревини за рахунок оптимального управління приводом подачі / С.І. Осадчий, В.Ф. Гамалій, І.А. Шаповалова // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. праць Кіровоград. нац. техн. ун-ту – 2008 - Вип. 20 - С. 220 – 225.

3.     Осадчий С.І., Шаповалова І.А. Робастна стійкість стохастичної системи стабілізації потужності різання / С.І. Осадчий, І.А. Шаповалова, В.Ф. Гамалій, Б.М. Гончаренко // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. праць Кіровоград. нац. техн. ун-ту - 2008 - Вип. 21 - С. 173 – 176.

4.     Осадчий С.І. Ідентифікація динаміки двопривідної системи керування деревообробного верстату / С.І. Осадчий, С.А. Коропалов, І.А. Шаповалова // Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук. конф., 15 – 18 травня 2006 р., Євпаторія. Т.1 – Херсон: вид-во Херсон. морськ. ін.-ту, 2006. - С.155 – 158.

5.     Віхрова Л.Г. Максимізація якості процесу керування обробкою деревини на стрічкопилковому верстаті / Віхрова Л.Г., Осадчий С.І., Березюк І.А. // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно – технічними комплексами: прогр. і матеріали міжнар. наук. – техн. конф., 26 – 27 листопада 2009р., Київ. - К: НУХТ, 2009. - С. 50.

6.     Осадчий С.І. Технологія динамічного проектування системи стабілізації потужності різання для стрічкопилкового верстата/ C.І. Осадчий, І.А. Березюк // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: матеріали IV Всеукраїнська наук.-прак. конф. 15-17 квітня 2010р., Луганськ. Луганськ: Phoenix, 2010. – С. 77-79.

7.     Осадчий С.І. Методологія структурної ідентифікації моделей динаміки системи “деревообробний верстат-процес різання” та діючого збурення за результатами натурних випробувань / І.А. Березюк, С.І. Осадчий // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук. конф., 17 – 21 травня 2010 р., Євпаторія. Т.1 – Херсон: ХНТУ, 2010. - С.111 – 115.


Плєшков Сергій Петрович

Кандидат технічних наук (2004 р.), доцент (2006 р.).

Закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування у 1997 році, спеціальність "Комп’ютеризовані системи управління і автоматики".

Працює на кафедрі автоматизації виробничих процесів з 2000 р. на посаді асистента, у 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Автоматизація управління енергоспоживанням в сільськогосподарському виробництві в умовах невизначеності" і отримав вчений ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності "автоматизація технологічних процесів". З 2006 року - доцент кафедри автоматизації виробничих процесів.

Сфера наукових інтересів: енергозбереження, нетрадиційні та відновлювальні джерела живлення.

Автор більше 30 наукових праць.

Профільні дисципліни:

 • "Електроніка і мікросхемотехніка",
 • "Нейронні мережі",
 • "Алгоритмізація та верифікація".

Основні наукові праці:

1. Плєшков С. П. , Віхрова М. С. , Рибакова Л. В. Автоматизований електропривод та системи управління технологічними процесами у сільськогосподарському виробництві: Навчальний посібник. - Кіровоград: РВЛ КНТУ, 2009. – 167 с.

2. Основи електроприводу: методичні вказівки до курсового проекту для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності 8.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" та спеціалізації 7.090603* "Енергетичний контроль та маркетинг в енергетиці" / Укл.: С.В. Серебренніков, С.П. Плєшков, О.А. Козловський. Кіровоград: КНТУ, 2007. - 122с.

3. Плєшков П.Г., Плєшков С.П., Солдатенко В.П. Ефективність комплексної електроенергетичної системи для сільськогосподарського виробництва. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету «Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація». - Кіровоград: КНТУ, 2007 р. Вип. 19 – С.281-287.

4. Плешков П.Г., Плешков С.П., Котыш А.И., Солдатенко В.П. Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей на базе комплексной электроэнергетической системы с использованием возобновляемых источников энергии. Електротехніка і електромеханіка. Національний технічний університет «ХПІ» -Харків: НТУ «ХПІ», 2007 р. Вип.4.–С.50-52.


Трушаков Дмитро Володимирович

Кандидат технічних наук (2004 р.), доцент (2007 р.).

Закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування у 1995 р. за спеціальністю "Автоматика і управління в технічних системах".

Працює на кафедрі АВП на посадах:
- асистент 02.01.1997 – 31.05.2001 рр.;
- викладач 01.06.2001 – 22.04.2005 рр.;
- старший викладач 23.04.2005 – 17.10.2005;
- доцент кафедри АВП з 18.10.2005 рр.

Сфера наукових інтересів: автоматизація вихрострумового контролю металевих деталей та виробів.

Автор більше 50 наукових праць; 7 навчально-методичних робіт; 5 патентів на винахід.

Нагороджений почесною грамотою Українського Товариства Неруйнівного контролю та Технічної Діагностики "За активну роботу з активізації діяльності обласних відділень Товариства"(м. Київ, 9 червня 2009 р.).

Профільні дисципліни:

 • "Діагностика систем та теорія надійності",
 • "Мікропроцесорна техніка",
 • "Надійність пристроїв та систем автоматики",
 • "Управління складними системами".

Основні наукові праці за останні 5 років:

1. Трушаков Д.В. Вихрострумовий дефектоскоп для контролю феромагнітних виробів з резонансним способом повного відстроювання від впливу зазора між вихрострумовим перетворювачем та контрольованою поверхнею // Материалы 6-ої Національної науково-технічної конференції і виставки “Неруйнівний контроль та технічна діагностика”. – Київ: УТКНДТ, ІЕЗ ім Є.О. Патона, 2009. – С156-159.

2. Мартинов В., Трушаков Д. Визначення параметрів вихрострумового перетворювача в разі його взаємодії з феромагнітним зразком // Теоретична Електротехніка. Збірник наукових праць. Вип. 61. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – С.32-37.


Мірошніченко Марія Сергіївна

Канд.техн.наук, доцент

Закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю "Системи управління та автоматики" у 2004 році.

З 2002 р. працює лаборантом кафедри автоматизації виробничих процесів, з 2004 р. - аспірантом і асистентом за сумісництвом, з 2007 р. - асистент кафедри АВП. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію. На даний момент займає посаду доцента.

Сфера наукових інтересів: автоматизація сільського господарства. Готує до захисту кандидатську дисертацію на тему: "Автоматизація стабілізації потоку хлібної маси в молотарку зернозбирального комбайну".

Автор 22 наукових і методичних праць, з них один навчальний посібник, 1 патент на винахід, 16 наукових статей.

Проводить лабораторні роботи з курсу
"Елементи та пристрої автоматики та систем управління".

Основні наукові праці:

1. Метрологія і вимірювання. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по контрольно-вимірювальним приладам. 1-3 част.
2. Патент на винахід. Регулятор швидкості гідротрансмісії з електропропорційним керуванням.
3. Навчальний посібник: Автоматизований електропривод систем управління технологічними процесами в сільськогосподарському виробництві.


Голик Олена Петрівна

Канд.техн.наук, доцент, заступник декана.

Кандидат технічних наук. Закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Системи управління та автоматики» (2005 р.).

З 2006 р. по 2009 р. – аспірантка кафедри АВП, з 2009 р. по 2012 р. – асистент кафедри. В 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.07 – «Автоматизація процесів керування». На даний момент працює на посаді доцента кафедри АВП.

Сфера наукових інтересів: енергопостачання автономних споживачів на основі нетрадиційних відновлюваних джерел енергії; розробка систем автоматичного керування енергопостачанням автономних споживачів з використанням енергій сонця та вітру.

Автор 42 наукових праць та учасник 33 конференцій, з яких 21 міжнародна конференція. Основними темами наукових праць є: дослідження енергетичних потенціалів сонячної та вітрової енергій в умовах Кіровоградського регіону; підходи до автоматизації процесів енергопостачання та енергоспоживання автономних споживачів; розробка нечітких систем керування.

Профільні дисципліни:

 • «Основи енергоменеджменту в АПК»,
 • «Основи автоматизації проектування машин»,
 • «Основи комп’ютерної схемотехніки»,
 • «Основи статистичної динаміки систем управління»,
 • «Енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії»,
 • «Енергетичні засоби в сільському господарстві».

У складі групи науковців приймала участь у науково-дослідній роботі по гранту на тему «Визначення енергетичних характеристик сонячного випромінювання та вітрових потоків з метою створення автономних систем енергопостачання сільськогосподарських споживачів у Кіровоградському регіоні». Згідно з Проектом розділу комплексної програми енергозбереження, результати науково-дослідної роботи прийняті до використання в Програмі енергоефективності Кіровоградської області на 2011-2015 роки. За результатами гранту було придбано цифрову погодну метеостанцію «Vantage Pro2», за допомогою якої проводяться експериментальні дослідження по визначенню інтенсивності сонячної радіації та швидкостей вітру в Кіровоградському регіоні.

Основні наукові праці за останні роки:

1.     Голик О. П. Методика автоматизації процесу керування електропостачанням фермерського господарства від автономних джерел енергії / О. П. Голик, Р. В. Жесан, В. М. Каліч // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 130 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: - ХНТУСГ, 2012. – С. 76-78.

2.     Голик О. П. Підхід до розв’язання задачі автоматизації процесу керування електропостачанням автономних споживачів в умовах невизначеності / О. П. Голик, Р. В. Жесан, І. А. Березюк // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету / Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. / Вип. 26 – Кіровоград: КНТУ, 2013. – С. 218-224.

3.     Голик Е. П. Автоматическое управление процессом энергоснабжения автономных потребителей на основе аппарата нечеткой логики с нейросетевой адаптацией /Е. П. Голик // Электрон. моделирование. - 2013. – Т. 35, №3. - С.113-123.

4.     Голик О.П. Пошук оптимальних рішень щодо вибору джерел енергії, які доцільно використовувати для автономного енергопостачання / О.П. Голик// Відновлювана енергетика. – 2013. - № 2. – С. 24-27.

5.     Енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки: 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» / Р. В. Жесан, О. П. Голик. За ред. Р. В. Жесана. – Кіровоград: КНТУ. -2012. - 88 с.

6.     Основи комп’ютерної схемотехніки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки: 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» / Р. В. Жесан, О. П. Голик, В. О. Зубенко. – Кіровоград: КНТУ. -2013. - 60 с.


Зубенко Валентина Олександрівна

Закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю "3114 - Електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва", у 1998 р. отримала спеціальність інженер-електрик, у 1999 р. закінчила магістратуру зі спеціальності 3114. Кандидат технічних наук (2013 р.), доцент.

З 2009 р. працює асистентом на кафедрі автоматизації виробничих процесів. З 2013 р. - старший викладач.

Сфера наукових інтересів: методи побудови і декодування каскадних кодових конструкцій.

Автор 18 наукових праць, 5 методичних вказівок, 1 патенту.

Профільні дисципліни:

 • "Основи охорони праці",
 • "Охорона праці в галузі",
 • "Підготовка робочої професії",
 • "Захист інформації та комп'ютерна криптографія".

Основні наукові праці:

1. 23-я Международная конференция "Перспективные компьютерные, управляющие и телекоммуникационные системы для железнодорожного транспорта Украины" 23-29 сентября 2010 г. Алушта, Крым Украина.Зубенко В.А. Методы кодирования и декодирования алгебраических каскадных сверточных кодов.//Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті №4.2010. С.75-76.
2. Приходько С.И., Гусев С.А., Зубенко В.А. "Разработка каскадных кодов с улучшенными свойствами."//Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. Випуск 2 (92). Харків, видавництво Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 2011. С.119-129.
3. Приходько С.И., Гусев С.А., Зубенко В.А. "Исследование методов построения каскадных кодовых конструкций для повышения помехоустойчивости передачи дискретных сообщений."// Системи управління, навігації та зв'язку. Випуск 1 (17). Київ, Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління. 2011. С. 219-225.
4. Кузнецов А.А., Гусев С.А., Зубенко В.А. "Мягкое декодирование каскадных кодов-произведений с использованием упорядоченных подмножеств проверочных уравнений."//Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. Випуск 4 (94). Харків, видавництво Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 2011.
5. Кузнецов А.А., Гусев С.А., Зубенко В.А. "Интерактивное декодирование каскадных кодовых конструкций."// Системи управління, навігації та зв'язку. Випуск 2 (18). Київ, Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління. 2011.
6. 24-я Международная научно-техническая конференция "Перспективные компьютерные, управляющие и телекоммуникационные системы для железнодорожного транспорта Украины" 23-29 сентября 2011 г. Алушта. Поддубняк В.И., Зубенко В.А., Бутримас А.В. "Принцип суперпозиции алгебраических сверточных кодов."


Федотова Маріанна Олександрівна

Канд.техн.наук

У 2005 році отримала диплом КНТУ з відзнакою за спеціальністю магістр з систем управління і автоматики.

Працює асистентом на кафедрі «Автоматизація виробничих процесів» з 2006 року.

Напрям наукової досліджень: розробка автоматичної системи керування сушінням в зерносушарці каскадного типу з киплячим шаром. Науковий керівник: проф.., д.т.н, завідувач кафедрою АВП Осадчий Сергій Іванович.

Є співавтором 14 наукових робіт за профілем дисертаційної роботи, серед яких 8 опубліковано у фахових виданнях, решта – у збірниках праць конференцій. Також отримано деклараційний патент на спосіб визначення зміни висоти киплячого шару в процесі сушіння.

За роки роботи на кафедрі стала співавтором методичних рекомендацій до проведення лабораторних і практичних занять з профільних дисциплін:

 • "Складні системи управління",
 • "Проектування гнучких виробничих систем",
 • "Управління базами даних".

Основні наукові праці:

1. Визначення структури і параметрів математичної моделі зерносушильної установки з киплячим шаром в реальних експлуатаційних умовах/ С.І. Осадчий, М.О. Калита, І.О. Скриннік // Збірник наукових праць КНТУ.– Кіровоград: КНТУ, 2008.– С. 345-349.

2. Патент на корисну модель №43197 Україна, МПК G01N 9/100 Спосіб визначення висоти дисперсного матеріалу в киплячому шарі/С. І. Осадчий, М. О. Калита (Федотова), І.О. Скриннік та ін., заявник і власник патенту Кіровоградський національний технічний університет – №u200901494, заявл. 23.02.2009, Бюл. №15, 2009.– 4 с.

3. Оцінювання висоти дисперсного матеріалу при неповних вимірюваннях вихідних сигналів зерносушильної установки з киплячим шаром/ С.І. Осадчий, М.О. Калита, І.О. Скриннік // Збірник наукових праць КНТУ.– Кіровоград: КНТУ, 2010.– С. 209-212.

4. Випереджувач Сміта як засіб компенсації запізнень зерносушарки каскадного типу з киплячим шаром/М.О. Федотова//Матеріали міжнародної наукової конференції (ISDMCI’2014 28-31 травня 2014 року, Залізний Порт).– Херсон: ХНТУ, 2014.– С. 182-184.


Прохватілов Сергій Григорович

Закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю "Автоматика і управління в технічних системах" у 1995 році.

З 1994 р. працює інженером проблемної науково-дослідної лабораторії, з 1995 р. - асистент кафедри автоматизації виробничих процесів, з 1999 р. – викладач.

Сфера наукових інтересів: нетрадиційні джерела енергії, енергозберігаючі та природозберігаючі технології.

Автор методичних вказівок для лабораторних робіт з курсів "Електроніка та мікросхемотехніка" та "Промислова електроніка".

 

Профільні дисципліни:

 • "Електроніка та мікросхемотехніка",
 • "Промислова електроніка".


Волков Ігор Васильович

Закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність "3114 - Електрифікація та автоматизація сільського господарства" (1994 р.).

Працює на кафедрі автоматизації виробничих процесів з 1994 р. на посаді асистента, а з 2003 р. на посаді викладача.

Сфера наукових інтересів: розробка мікропроцесорних систем управління та автоматики, передача даних, системи управління SCADA.

Автор 7 наукових статей, 7 методичних вказівок, 12 патентів України.

Розробив та виготовив 2 стенди для лабораторних робіт з курсу "Автоматизація технологічних процесів", стенди для дослідження інтелектуальних датчиків. Брав участь у ІІ Міжнародній олімпіаді "Програмування мікроконтроллерних систем".

Профільні дисципліни:

 • "Автоматизація технологічних процесів",
 • "Мікропроцесорні пристрої",
 • "Мікропроцесори та мікро-ЕОМ",
 • "Інтелектуальні первинні вимірювальні перетворювачі",
 • "Схемотехніка електронних пристроїв".


Малярчук Дмитро Валерійович

Закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (1995 р.) за фахом інженер-механік.

З 2000 р. працює на кафедрі автоматизації виробничих процесів спеціалістом І категорії.


Котова Світлана Григорівна

Закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Системи управління та автоматики» у 2005 році.

З 2005 р. працює диспетчером ФАЕ.

© 2022 KNTU